Implementering av EUs geoblokkeringsforording og dens betydning for tilbydere av varehandel på nett

Regjeringen fremmet den 7. mai 2020 en lovproposisjon (Prop. 91 LS 2019-2020) om endringer i tjenesteloven for å gjennomføre EU forordning 2018/302 om geoblokkering i norsk rett. De nye reglene skal ifølge regjeringen ivareta forbrukernes rettigheter også når de handler på tvers av grensene i EØS, men vil også ha stor betydning for norske virksomheter som selger varer på nett. Forordningen har som formål å hindre forskjellsbehandling basert nasjonalitet, bosted eller etableringssted ved netthandel over landegrenser i EØS.

Endringsforslaget innebærer flere skjerpelser for tilbydere av varehandel på nett og det er særlig viktig å være oppmerksom på følgende:

  • Næringsdrivende forbys å ta ulike priser eller tilby ulike betalingsbetingelser for varer og tjenester basert på kundens nasjonalitet eller geografiske tilhørighet;
  • Næringsdrivende forbys å blokkere eller begrense kunders tilgang til deres nettsider basert på kundens nasjonalitet eller geografiske tilhørighet;
  • Næringsdrivende forbys å videresende kunder til deler av nettsiden sin som er særskilt rettet mot kunder med bestemt nasjonalitet eller geografisk tilhørighet, uten at kunden samtykker til det.

Forordningen inngår som del av en rekke tiltak fra EU for å styrke konkurransen og flyten av varer og tjenester i det indre markedet i EØS.

Mer informasjon om endringsforslaget kan finnes her.

Kjetil Vågen

Advokat/partner i Advokatfirmaet CLP
Hovedfokus i sin virksomhet på retail/varehandel og franchise.

 

Hanne Heltne

Advokat/partner i Advokatfirmaet CLP
Hovedfokus på immaterielle rettigheter, teknologi, innovasjon og kommersialisering.

 

Sindre Dyrhovden

Advokatfullmektig i Advokatfirmaet CLP
Hovedfokus på immaterielle rettigheter, teknologi, personvern og retail/varehandel.