CLP ønsker å bidra til å gjennomføre FNs bærekraftsmål, fremme menneskerettigheter og opptre ansvarlig i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Ett element i dette er vårt arbeid med åpenhetsloven.

Åpenhetsloven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang på informasjon. Vi tar åpenhetsloven på alvor og jobber aktivt for å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og dele våre vurderinger og tiltak åpent.

Som en del av vår forpliktelse gjennomfører vi grundige aktsomhetsvurderinger for å identifisere og håndtere potensielle risikoer knyttet til vår virksomhet. Vi vurderer både våre interne forhold og forholdene hos våre leverandører og forretningsforbindelser, og har en aktiv tilnærming som tar ansvar for vår påvirkning på samfunnet og hensyntar vår leverandørkjede.

Vi er bevisste på betydningen av sterke partnerskap med aktører som deler våre verdier og forpliktelser. Derfor jobber vi for å ha god oversikt over vår leverandørkjede og øvrige forretningspartnere. Vi foretar leverandørvurderinger for å sikre at våre leverandører og forretningspartnere overholder våre høye standarder for etisk forretningsførsel, ivaretagelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette innebærer å være bevisst ved valg av leverandører og forretningspartnere, å foreta risikovurderinger for å identifisere potensielle risikoer for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, gjennomføre revisjoner og, der det er grunnlag for det, følge opp med egnede tiltak for kontinuerlig forbedring av vår verdikjede. Vi har etablert et sett med etiske retningslinjer (Code of Conduct) som vi ber våre sentrale leverandører og forretningsforbindelser om å forplikte seg til.

Internt arbeider vi kontinuerlig med å evaluere og forbedre våre retningslinjer og prosesser. Dette omfatter blant annet våre etiske retningslinjer, varslingsrutiner og tiltak for å fremme likestilling og mangfold internt. Vi tror på betydningen av et sterkt fundament som støtter oppunder vår visjon om et bærekraftig, rettferdig og inkluderende advokatfirma.

Vi tar også med oss vårt engasjement for samfunnsansvar og bærekraft ut i rådgivningsarbeidet vårt. Vi har fokus på å utvikle vår kompetanse innenfor regelverk knyttet til bærekraft, slik at vi gjennom vår rådgivning kan være med på å bidra til et bærekraftig skifte i næringslivet. For å lese mer om dette og andre initiativer innenfor vår bærekraftssatsning, se denne siden.

Vi har utarbeidet en redegjørelse som gir en oversikt over vår aktsomhetsvurdering, inkludert identifiserte risikoer og de tiltakene vi gjennomfører for å håndtere disse risikoene. Du kan laste ned redegjørelsen nedenfor.

Dersom du har spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss om forhold knyttet til oss, våre leverandører eller forretningsforbindelser i henhold til åpenhetsloven, ber vi deg kontakte Head of HR and Administration på e-post: cbe@clp.no

 

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger