Vår beste mulighet til å påvirke verden til å gå i en mer bærekraftig retning ligger i det vi kan best – forretningsjuridisk bistand. Bærekraft er en kritisk faktor i våre klienters virksomheter og en integrert del av vår rådgivning. Bransjene vi jobber mye for blir alle berørt av et stadig mer komplekst regelverk knyttet til bærekraft; teknologi, finans, fornybar energi, eiendom, fisk og havbruk og retail, og en rekke andre virksomhetsområder. For å kunne gi våre klienter råd om risikobildet og mulighetsrommet som ligger i de rettslige rammevilkårene knyttet til bærekraft i vid forstand, utvikler vi vår forretningsjuridiske rådgivning i takt med dette. På den måten kan vi være en drivkraft i et bærekraftig skifte i næringslivet.

Det må være sammenheng mellom liv og lære og vi arbeider kontinuerlig for å gjøre vår egen virksomhet mer bærekraftig. Vi skal redusere våre klimaavtrykk og ressursbruk, opptre etisk og bidra til et velfungerende rettsvesen, og CLP skal være et sted hvor alle har like muligheter til å lykkes.

I vår rolle som advokater må vi ta vårt samfunnsansvar på alvor – vi kan og skal gjøre en forskjell. I tillegg til at CLP har pro bono-avtaler med frivillige organisasjoner, har advokatene våre rom for å engasjere seg ved å påta seg pro bono-arbeid i enkeltsaker som de brenner for. Engasjerte advokater er de beste advokatene. Slik bidrar advokatene våre også til å styrke rettssikkerheten også på områder utenfor det forretningsjuridiske feltet. Gjennom rådgivning og veiledning, og gjennom å føre rettssaker der vi mener det er viktig og riktig. Det vi får igjen er gleden av å stå opp for det vi brenner for, samtidig som vi utvikler oss både som mennesker og advokater.

En gang iblant når engasjementet også avisforsidene. Opplevelsen av å bidra til å fremme rett og hindre urett er alltid den beste belønningen.

Ut over juridisk bistand bidrar vi også med økonomisk støtte til frivillige organisasjoner. Vi er blant annet stolt Regnskogpartner og jobber aktivt med Regnskogfondet. Å beskytte regnskog er et av de mest effektive tiltak man kan gjøre for å bremse klimaendringene. Vi bidrar med både finansiell støtte og juridisk bistand til Regnskogfondet. Vår støtte hjelper i 2023 til å beskytte 10 kvadratkilometer regnskog. Totalt forhindrer dette et utslipp på 27 000 tonn CO2 fra hogst. Dette tilsvarer 3 000 nordmenns årlige utslipp av CO2 til atmosfæren.