Viktige endringer i bøteregler for brudd på forbrukervernsregler fra 14. februar 2023

Den 14. februar 2023 trådte forskrift om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på markedsføringsloven, angrerettloven, pakkereiseloven og åpenhetsloven i kraft. Forskriften kan leses her.

De nye reglene er en del av gjennomføringen av EUs Moderniseringsdirektiv i Norge, som vi har skrevet om tidligere her. De øvrige regelendringene som er foreslått for å gjennomføre Moderniseringsdirektivet i Norge er ventet i løpet av 2023.

I henhold til forskriften kan det ilegges overtredelsesgebyr på inntil fire prosent av den næringsdrivendes årsomsetning eller inntil 25 millioner kroner, dersom det gir et høyere beløp. Disse øvre grensene vil heretter gjelde når det er grunnlag for å ilegge overtredelsesgebyr etter reglene i markedsføringsloven, angrerettloven, pakkereiseloven og åpenhetsloven.

Sentrale vurderingsmomenter ved utmåling av overtredelsesgebyret er blant annet arten, grovheten, omfanget og varigheten av overtredelsen, muligheter for å forebygge overtredelsen gjennom retningslinjer, instruksjon, opplæring eller kontroll, eventuelle økonomiske fordeler som en følge av overtredelsen, tidligere overtredelser, og den næringsdrivendes økonomiske evne.

Vi venter at vi fremover kan se saker med betydelige overtredelsesgebyrer dersom virksomheter med høy omsetning blir ansett å drive grove eller gjentatte brudd på noen av de nevnte forbrukervernsregler.

Som bakgrunn kan det vises til at overtredelsesgebyr ilagt i 10-årsperioden frem til 2022 typisk lå i sjiktet 50 000 – 500 000 kroner, og det høyeste overtredelsesgebyret som ble ilagt i den perioden var på 1,2 millioner kroner. Forbrukertilsynet la seg imidlertid inn på en vesentlig strengere linje i 2022, da tilsynet blant annet ila tre ehandlere til sammen 7 millioner kroner i bot (4+2+1) for brudd på markedsføringslovens regler om villedende markedsføring. Forbrukertilsynet kom i den forbindelse med følgende uttalelse:

«Næringsdrivende forventes å være godt kjent med regelverket. Forbrukertilsynet ser likevel at tidligere vedtak, både på prisfeltet og knyttet til brudd på markedsføringsloven generelt, ikke har hatt en tilstrekkelig allmennpreventiv effekt. (…). For at næringsdrivende (…) skal ta reglene på tilstrekkelig alvor, ser vi derfor behov for å øke gebyrene sammenlignet med tidligere praksis.»

Det er også særlig verdt å merke seg at det med forskriften nå er fastlagt en ramme for gebyrnivå for overtredelser av reglene i den nye åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022. Åpenhetsloven stiller strenge krav til aktsomhet for virksomheter som er omfattet av loven, og pålegger bl.a. en redegjørelse- og informasjonsplikt for hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. CLP har tidligere oppsummert hvilke tiltak som bør iverksettes i en artikkel som kan finnes her.

Siden forskriften gir et potensielt høyt tak for overtredelsesgebyrer, understrekes alvoret i å ha gode rutiner i forbindelse med oppfyllelse av lovkravene. Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål.

Kjetil Vågen

Hans Jørgen Langeland

Cecilie Sjursen

Stian Moen Dahle