Forslag til ny regel om salgsmarkedsføring – kravet til 6 ukers førprisperiode og faktisk salg forlates

Den 17. mars 2023 fremmet Barne- og familiedepartementet forslag til en rekke endringer i markedsføringsloven og ni andre lover for å gjennomføre EUs moderniseringsdirektiv i norsk rett.

En av reglene i lovforslaget det har vært knyttet stor spenning til i retail-bransjen er den nye regelen om salgsmarkedsføring, eller mer presist, den nye regelen om førpris. Dette er en ny regel som eksplisitt skal regulere hvilke krav som stilles til bruken av førpris i salgsmarkedsføring.

I det opprinnelige høringsforslaget fra departementet i 2020 ble det foreslått en førprisregel der førprisen var den laveste prisen varen faktisk hadde blitt solgt for til allmenheten i 6 uker før salget startet. Dette forslaget var strengere enn moderniseringsdirektivets krav på to viktige punkter, da 1) moderniseringskravet kun stiller krav til 30 dagers førprisperiode og 2) moderniseringskravet ikke inneholder noe krav til faktisk salg i førprisperioden, kun at varen er tilbudt til førprisen.

En så streng regel som opprinnelig foreslått ville gjort det svært vanskelig å drive effektiv salgsmarkedsføring for norske retailere. Det ville blant annet innebære at kategorisalg i mange tilfeller ville være ulovlig, fordi kravet til faktisk salg av hver eneste vare i 6 ukersperioden før salget ikke hadde vært oppfylt.

I tillegg ville den opprinnelige foreslåtte regelen medført at det hadde blitt andre og vesentlig dårligere rammevilkår for å drive salgsmarkedsføring i Norge enn andre EØS-land (inkludert Sverige og Danmark) som har lagt seg på linje med moderniseringsdirektivets krav om 30 dagers førprisperiode og ikke stilt krav til faktisk salg. Dette ville vært direkte skadelig for konkurranseevnen til norske retailere, som da måtte konkurrert mot f.eks. svenske og danske e-handlere som ville forholdt seg til mildere regler om salgsmarkedsføring i sine hjemland. En slik forskjell mellom landene ville også være administrativt kompliserende for retailere som driver virksomhet i flere skandinaviske land, og som ofte har en sentralisert markedsføringsfunksjon i ett av landene.

I lovforslaget av 17. mars har departementet snudd på dette viktige punktet, og nå foreslått å legge seg på linje med moderniseringsdirektivet: Førprisen skal være den laveste prisen den næringsdrivende har anvendt de siste 30 dagene før salget, uten at det stilles noe krav til faktisk salg til denne prisen. At prisen har vært anvendt, betyr at varen har vært tilgjengelig for forbrukeren på en sånn måte at forbrukeren har vært i stand til å foreta et kjøp, og til å kunne gjøre seg kjent med prisen.

Ved siden av denne eksplisitte regelen om førpris vil de alminnelige reglene i markedsføringsloven §§ 6 til 8 om villedende markedsføring gjelde for andre aspekter av salgsmarkedsføring, og departementet mener dette samlet sett vil gi god nok forbrukerbeskyttelse.

Vi mener dette er en klok vurdering av departementet, som forhåpentligvis blir tiltrådt av Stortinget. Både norske retailere og forbrukere vil med dette forslaget få en regel som er kurant å forholde seg til, og norske retailere vil få tilsvarende rammevilkår på dette viktige punktet som e-handelskonkurrenter i f.eks. Danmark og Sverige. Den foreslåtte regelen vil også gjøre det administrativt enklere for retailere som har virksomhet i flere skandinaviske land.

Skrevet av Hans Jørgen Langeland Miriam Maria Biermann og Stian Moen Dahle

 

Bilde: Shutterstock