Styrking av arbeidstakers rett til heltidsansettelse og utvidelse av deltidsansattes fortrinnsrett

Den 29. november 2022 vedtok Stortinget flere endringer i arbeidsmiljøloven som vil ha betydning for virksomheter som benytter seg av deltidsansatte, typisk virksomheter innenfor helse-, varehandel- og servicenæringen. Endringene innebærer en styrking av arbeidstakernes rett til heltid, ved innføring av en ny hovedregel om heltidsansettelse og en drøftelses- og dokumentasjonsplikt for bruk av deltidsansatte. Deltidsansatte er også gitt utvidet fortrinnsrett i forbindelse med ny innleie, ekstravakter og lignende. Lovendringen trer i kraft fra 1. januar 2023.

Styrking av arbeidstakers rett til heltid

Utgangspunktet etter arbeidsmiljøloven til nå har vært at arbeidstakere skal ansettes fast uten at det har vært knyttet noen formelle eller materielle krav til arbeidsgivers vurdering av behovet for og fordelingen av heltids- og deltidsstillinger. De nye lovendringene forandrer dette utgangspunktet ved å innføre en hovedregel om heltidsansettelse og en drøftelses- og dokumentasjonsplikt for bruk av deltidsansettelse.

Den nye fanebestemmelsen innebærer at arbeidstakere skal ansettes i heltidsstillinger, med mindre arbeidsgiver har et konkret behov for deltidsansettelse. Arbeidsgiver må skriftlig dokumentere behovet for deltidsansettelse før det treffes beslutning om deltidsansettelse. Denne dokumentasjonen skal være tilgjengelig for tillitsvalgte, og spørsmålet om deltidsansettelse skal drøftes med nevnte tillitsvalgte.

Utover kravene til dokumentasjon av de vurderinger som er foretatt, vil lovendringen trolig ha liten betydning for mange arbeidsgivere. Arbeidstilsynet skal imidlertid føre tilsyn med og håndheve at virksomheter overholder de nye drøftelses- og dokumentasjonskravene.

Utvidelse av deltidsansattes fortrinnsrett

Deltidsansattes fortrinnsrett, som er regulert i arbeidsmiljøloven § 14-3, har frem til nå vært begrenset til rett til utvidet stilling fremfor ny ansettelse i virksomheten. Lovendringene innebærer en utvidelse av deltidsansattes fortrinnsrett til også å omfatte fortrinnsrett fremfor ny innleie i virksomheten, samt fortrinnsrett til ekstravakter og lignende fremfor at arbeidsgiver ansetter eller leier inn arbeidstakere til slikt arbeid. Fortrinnsretten er imidlertid fortsatt begrenset til arbeid den deltidsansatte er kvalifisert for og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlig ulempe for virksomheten.

Fortrinnsretten til ekstravakter og lignende gjelder både for faste og midlertidige deltidsansatte. Deltidsansattes fortrinnsrett gjelder kun vakter med om lag samme arbeidsoppgaver som den deltidsansatte har i sin ordinære stilling, og arbeidstaker har ikke fortrinnsrett til å utføre arbeid som utløser overtid etter lov eller tariffavtale.

Arbeidsgivers drøftelsesplikt med arbeidstaker som følger av bestemmelsens fjerde ledd (tidligere tredje ledd), skal bare gjelde ved fortrinnsrett til ny ansettelse eller ny innleie, og ikke ved ekstravakter og lignende. Ved fortrinnsrett til ekstravakter eller lignende, kan arbeidsgiver etter drøfting med tillitsvalgt avgrense virkeområde for utøvelse av slik fortrinnsrett til en eller flere enheter med til sammen minst 30 ansatte eller inngå avtale med tillitsvalgt om et annet eller snevrere virkeområde. Slik drøfting eller avtale med tillitsvalgt vil typisk være praktisk i større virksomheter.

Lovvedtak og forarbeidene til endringen er tilgjengelig her.

CLPs arbeidsrettsteam ved Julie Reinfjord, Lars Martin Sandanger og Fred Arthur Andersen følger utviklingen tett.

 

Bilde: Shutterstock