Nye regler for skattlegging av ansatteopsjoner i oppstarts- og vekstselskaper

Det har lenge vært et ønske fra næringslivet om mer fornuftige regler om beskatning av aksjeopsjoner til ansatte. Etter flere små og snevre forsøk kom Solberg-regjeringen rett før regjeringsskiftet endelig med forslag til nye regler som ville treffe bedre og bredere. Støre‑regjeringen videreførte forslaget som innebærer at vi fra 1. januar 2022 har fått nye regler om skattelegging av ansatteopsjoner i oppstarts- og vekstselskaper.

Under den nye ordningen vil aksjeopsjoner i arbeidsforhold i oppstarts- og vekstselskaper skattlegges som kapitalinntekt, og først ved realisasjon av aksjene.

De nye reglene fremstår som gunstig både for selskapene og de ansatte, og bør være aktuelle for alle oppstarts- og vekstselskaper som ønsker å ha med ansatte på eiersiden.

Hovedformålet med de nye reglene er å gjøre det enklere for oppstarts- og vekstselskaper å rekruttere og beholde dyktige ansatte. Selskaper i en slik fase kan ha utfordringer med å konkurrere med lønnsnivået til mer etablerte virksomheter. Å tilby deler av avlønningen i form av opsjoner kan løse denne utfordringen. Den nye ordningen vil gjøre dette ytterligere attraktivt for både selskapene og de ansatte.

At fordelen skattlegges ved realisasjon av aksjene reduserer også potensielle likviditetsutfordringer for den ansatte. Innløsning av en aksjeopsjon vil ofte kreve at den ansatte betaler noe for aksjene, men gir normalt ingen umiddelbare inntekter på innløsningstidspunktet, samtidig som det påløper plikt til å betale skatt på fordelen. At gevinst på aksjene skattlegges som kapitalinntekt medfører også at arbeidsgiverselskapet ikke blir pliktig arbeidsgiveravgift av fordelen.

Det oppstilles relativt detaljerte vilkår for å falle inn under ordningen, både til selskapet som utsteder opsjonene, de ansatte som mottar disse, samt selve opsjonen.

De viktigste vilkårene er:

Vilkår til selskapet

 • Ordningen gjelder kun aksjeselskaper. Dette utelukker selskaper notert på Oslo Børs eller Euronext Expand, hvor et av opptakskravene er at selskapet er organisert som et allmennaksjeselskap. Selskaper notert på Euronext Growth vil kunne omfattes av ordningen, forutsatt at de er organisert som et AS.
 • Selskapet kan ikke være eldre enn 10 år på tidspunktet for tildeling, medregnet stiftelsesåret.
 • Selskapet kan ha ikke ha flere enn 50 ansatte året før tildelingen.
 • Selskapet kan ikke ha driftsinntekter og balansesum som overstiger 80 millioner året før tildelingen.
 • Offentlige organer kan ikke kontrollere 25 % eller mer av selskapet på tildelingstidspunktet.
 • Enkelte virksomhetstyper er ekskludert. Dette gjelder kull- og stålvirksomhet, passiv kapitalforvaltning, og selskaper som har mer enn 30 % av lønnskostnadene relatert til finans- eller forsikringsvirksomhet, omsetning av eiendom eller råvarer, langtidsutleie av lokaler eller boliger, eller rådgivning knyttet til juss, revisjon og regnskap.
 • Selskaper i økonomiske vanskeligheter kan ikke benytte ordningen. Det samme gjelder selskap som har utestående krav på tilbakebetaling av ulovlig tildelt statsstøtte.
 • For selskaper som inngår i konsern, må vilkårene være oppfylt på konsernnivå.

Vilkår til ansatte

 • Den ansatte må i gjennomsnitt arbeide minst 25 timer per uke i selskapet, ved tildeling og frem til innløsning. Dette medfører i praksis at den ansatte ikke kan slutte i selskapet før opsjonene er innløst. Sykefravær og foreldrepermisjon vil kunne regnes som arbeidstid.
 • Den ansatte kan ikke kontrollere mer enn 5 % av selskapet i tildelingsåret og de to foregående årene, heller ikke sammen med nærstående.

Vilkår til opsjonene

 • Ordningen gjelder opsjoner som er tildelt 1. januar 2022 eller senere.
 • Opsjonene må gjelde aksjer i arbeidsgiverselskapet, og kan ikke gjelde opsjoner f.eks. i morselskapet i et konsern dersom den ansatte har arbeidsforholdet med et datterselskap lenger ned i strukturen.
 • Den ansatte må være opsjonshaver direkte, det er ikke mulig å eie opsjonene gjennom et privat holdingselskap.
 • Innløsningskursen kan ikke settes lavere enn markedsverdien på de underliggende aksjene på tildelingstidspunktet. Dette innebærer at de underliggende aksjene må verdsettes på tildelingstidspunktet. Verdsettelsen skal skje til antatt salgsverdi på tildelingstidspunktet, hvor det blant annet vil være relevant om det har vært markedsmessige transaksjoner i tiden rundt opsjonstildelingen (salg, emisjoner). Det er ikke krav til verifikasjon av verdsettelsen fra tredjepart, f.eks. revisor. Når det gjelder verdsettelse kan det være verdt å merke seg at verdsettelsesregelen i arbeidsforhold, om verdsettelse til skattemessig formuesverdi når aksjenes markedsverdi ikke kan fastsettes med rimelig sikkerhet på annen måte, ble opphevet fra og med nyttår 2022.
 • Innløsning av opsjonen må skje mellom 3 og 10 år etter tildelingstidspunktet. Utløses opsjonen før eller etter dette tidsintervallet, vil ikke ordningen komme til anvendelse.
 • Samlet verdi av underliggende aksjer knyttet til selskapets opsjoner for ansatte kan ikke utgjøre mer enn 60 millioner kroner beregnet på tildelingstidspunktet.
 • På ansattnivå kan samlet verdi av underliggende aksjer knyttet til opsjoner ikke overstige 3 millioner kroner beregnet på tildelingstidspunktet.

Disse volumbegrensningene medfører også at det må foretas en verdsettelse av underliggende aksjer på tildelingstidspunktet. Volumgrensene er absolutte, og akkumuleres ved tidligere opsjoner. At en opsjon blir innløst innebærer ikke at selskapet eller den ansatte kan motta nye opsjoner dersom grensen i utgangspunktet var nådd. Senere endringer i verdien av de underliggende aksjene er likevel ikke relevant for disse grensene.

Overgangsregler

Fra og med 2018 har det vært en særlig skatteordning for ansatteopsjoner i oppstartsselskaper, om enn lite brukt. I forbindelse med den nye ordningen som nå er innført, er det gitt overgangsregler som innebærer at opsjoner utstedt i samsvar med 2018-ordningen, og aksjer ervervet under slike opsjoner, skal skattlegges i tråd med den nye ordningen. Eventuell lønnsbeskatning av innløste opsjoner under 2018-ordning som allerede er gjennomført vil ikke bli reversert.

Jakob Villum

Jakob Villum bistår klienter innen mergers and acquisitions, private equity og venture capital transaksjoner, samt fondsetableringer. Han er i tillegg jevnlig involvert i andre kapitalmarkedstransaksjoner, verdipapirrett, IT- og teknologikontrakter m.m. Han er rangert som en av de ledende advokatene i Norge innenfor private equity og venture capital.

Alexander S. Lund

Alexander S. Lund bistår klienter primært med spørsmål relatert til private equity og venture capital, herunder oppkjøp, investeringer, fusjoner/fisjoner, restruktureringer og andre egenkapitaltransaksjoner, samt strukturering av venture capital fonds og private equity fonds. Han er rangert som en av de ledende advokatene i Norge innenfor private equity og venture capital.

Arve Rolstad Jahren

Arve Rolstad Jahren arbeider hovedsakelig med M&A/transaksjoner, kontraktsrett og generelle selskapsrettslige spørsmål. Han har særlig kompetanse fra forsikringsbransjen som konsernadvokat i If Skadeforsikring. I tillegg har Arve erfaring med personvernrettslige spørsmål.

Foto: Shutterstock