Inngrep mot eksklusivitetsbestemmelser til Foodora – økt fokus på digitale plattformer

Konkurransetilsynet fattet nylig vedtak mot Foodora, hvor Foodora forbys å ha eksklusivitetsklausuler og andre former for ekskluderende adferd i sine avtaler med restauranter som benytter seg av deres matleveringsplattform.

De nordiske konkurransemyndighetene publiserte høsten 2020 en rapport angående konkurranserettslige utfordringer i digitale markeder. Med dette vedtaket viser Konkurransetilsynet at tilsynet har intensivert dets fokus på digitale plattformer og tosidige digitale markeder.

Vedtaket mot Foodora  er det andre i rekken av viktige vedtak fattet av Konkurransetilsynet i markedet for digitale tjenester. Tilsynet fattet i 2020 vedtak om å forby Schibsteds oppkjøp av Nettbil, en digital tosidig handelsplattform for kjøp og salg av biler. Schibsted har besluttet å prøve vedtaket som senere ble oppretthold av Konkurranseklagenemda for Gulating lagmannsrett. Det blir den første saken hvor en sak om foretakssammenslutninger prøves av domstolene.

Konkurransetilsynet understreker i vedtaket at tosidige digitale markeder ofte karakteriseres av hurtig vekst og sterke nettverkseffekter. Etableringshindringene er store, og nye aktører er nødt til å oppnå en viss størrelse for å kunne konkurrere effektivt mot allerede etablerte aktører. På grunn av dette må dominerende aktører være særlig påpasselige med å ikke foreta utilbørlige handlinger som har en negativ effekt på konkurransen. Dette var noe av det de nordiske konkurransemyndighetene rettet fokuset mot allerede i 2020-rapporten.

Detaljene i Konkurransetilsynets ferske vedtak er enda ikke kjent på nåværende tidspunkt, men i henhold til pressemeldingen fra tilsynet er nøkkelpunktene at:

  • Foodora kan ikke ha eksklusivitetsklausuler i avtaler med restauranter som benytter seg av deres matleveringsplattform.
  • Foodora kan ikke ha andre former ekskluderende praksis i avtaler med restauranter som benytter seg av deres matleveringsplattform.
    • Forbudet inkluderer alle former for insentiver og utøvelse av press for å oppnå eksklusivitet.
    • For eksempel kan ikke Foodora ha høyere priser for restauranter som velger å inngå samarbeid med konkurrerende matleveringsplattformer.

Vedtaket er opplyst å ha en varighet på tre år. Det er også oppnevnt en forvalter som skal føre kontroll med at Foodora overholder vedtaket.

Foodora-vedtaket kan også sees på som en del av et større europeisk fokus mot konkurranserettslige utfordringer i den raskt voksende digitale økonomien. EU har allerede fremmet forslag om to rettsaker, Digital Markets Act og Digital Services Act, som nettopp er et forsøk på å regulere dominerende digitale plattformers markedsopptreden.

CLPs advokater innenfor Teknologi/IPR og Retail følger utviklingen innenfor digitalisering og varehandel tett og jobber til enhver tid med saker om digitale handelsplattformer.

Stephan Brodschöll

Stephan Brodschöll bistår klienter i internett-, IT-, telekommunikasjons-, teknologi- og mediebransjen med hovedvekt på immaterielle rettigheter, kontraktsrett, konkurranserett, personvernrett og regulatoriske spørsmål. Brodschöll er en erfaren konkurranserettsadvokat, og han har i flere år jobbet med digitaliseringsprosjekter og rettslige spørsmål knyttet til kunstig intelligens (AI) og Big Data.

Kjetil Vågen

Kjetil Vågen har omfattende erfaring med bistand til klienter innen kjededrift, med hovedvekt i retail/varehandel, hotell- og restaurantdrift som bransjer. Han bistår klienter blant annet med kjøp og salg av virksomheter, selskapsrett, franchisekontrakter, varemerkerett, konkurranserett, offentlig anskaffelser, distribusjonsavtaler, samarbeidsavtaler, personvern/GDPR, leiekontrakter, konkursrett og generell kontraktsrett.

Foto: Shutterstock