Seier for Skeie Technology i Høyesterett – prinsippsak om rekkevidden av morselskapsgaranti i petroleumsvirksomhet

Skeie Technology vant over staten i en viktig prinsippsak om rekkevidden av standard morselskapsgaranti på norsk kontinentalsokkel. Helt siden 1970-tallet har staten med hjemmel i petroleumslovens § 10-7 avkrevd en standardisert morselskapsgaranti som betingelse for lisenstildeling til selskap på norsk kontinentalsokkel. Høyesteretts dom innebærer en betydelig avklaring både om hvordan morselskapsgarantien skal forstås og hva staten kan kreve garanti for etter petroleumsloven § 10-7. Den prinsipielt viktige dommen avklarer at standard morselskapsgaranti er begrenset til forpliktelser som oppstår i datterselskapets lisensvirksomhet, og ikke et krav som staten har mot datterselskapet på tilbakebetaling av urettmessig utbetalt leterefusjon.

Skeie Technologys datterselskap fikk utbetalt leterefusjon på flere hundre millioner kroner etter kjøp av seismikk fra TGS. Skattemyndigheten anså senere leterefusjonen som uberettiget utbetalt. Da datterselskapet ikke hadde midler til å gjøre opp statens tilbakebetalingskrav, fremmet staten krav mot Skeie Technology under morselskapsgarantien.

Høyesterett kom under dissens 4-1 til at morselskapsgarantien bare dekket de forpliktelser datterselskapet har påtatt seg i egenskap av å være lisenshaver etter petroleumsloven. Seismikken som ble kjøpt hadde ingen forbindelse med datterselskapets lisensvirksomhet. Høyesterett kom derfor til at statens tilbakebetalingskrav både falt utenfor morselskapsgarantien og utenfor hva staten har hjemmel til å kreve garanti for etter petroleumsloven § 10-7. Skeie Technology ble derfor frifunnet for statens krav, som samlet utgjorde om lag 500 millioner kroner. I tillegg ble staten dømt til å betale Skeie Technologys sakskostnader.

Les dommen her.

CLP ved advokat Kyrre Eggen prosederte saken på vegne av Skeie Technology.

Foto: Rune Øidne Reinertsen/Fædrelandsvennen.