Regjeringen vil utvide permitteringsperioden

Regjeringen varslet 13. august 2020 at de vil utvide permitteringsperioden fra 26 til 52 uker. Samtidig innføres en ny arbeidsgiverperiode II på fem dager. Den foreslåtte endringen er midlertidig og vil gjelde fra 1. november 2020 til 30. juni 2021.

Som følge av utbruddet av covid-19 har mange arbeidstakere mistet jobben. Spesielt utsatte bedrifter står nå ovenfor en situasjon der de risikerer å måtte si opp ansatte og dermed miste viktig kompetanse. Regjeringen foreslår derfor å utvide permitteringsperioden fra 26 til 52 uker. Regjeringen legger til grunn at behovet for utvidet permitteringsperiode er midlertidig. For permitteringer som iverksettes etter 30. juni 2021 vil derfor maksimal permitteringsperiode igjen være 26 uker. Samtidig som permitteringsperioden utvides fra 1. november 2020, går man tilbake til det normale regelverket der maksimal permitteringsperiode vurderes innenfor en 18 måneders periode.

Regjeringen vil imidlertid fortsatt at arbeidsgiver skal foreta løpende vurderinger av hvorvidt permitteringer er det nødvendige og riktige virkemiddelet. Som følge av dette forslår regjeringen også en arbeidsgiverperiode II på fem dager etter 30 ukers permittering fra og med 1. januar 2021. Arbeidsgiverperiode II vil gjelde alle arbeidstakere som har vært permittert i 30 uker eller mer per 1. januar 2021.

Regjeringen vil legge fram en proposisjon til Stortinget med forslag til budsjettvedtak, siden endringene vil få budsjettmessige konsekvenser for 2020.

CLP’s arbeidsrettsteam følger utviklingen tett.

Regjeringens pressemelding er tilgjengelig her.

Christina Tømmerdal Wang/Senioradvokat

Julie Reinfjord/Advokatfullmektig