Lønnsplikten ved permittering øker til ti dager fra 1. september 2020

Den 23. juni 2020 vedtok Stortinget endringer i Permitteringslønnsloven. Endringen innebærer at lønnsplikten i arbeidsgiverperioden økes til ti dager fra og med 1. september 2020. Den midlertidige arbeidsgiverperioden på to dager oppheves. Lovendringen gis virkning for nye permitteringer. Den midlertidige ordningen med 18-dagers lønnskompensasjon avvikles også fra samme tidspunkt, siden det er mindre behov for lønnskompensasjon når arbeidsgiverperioden utvides.

Utgangspunktet etter permitteringslønnsloven § 3 første ledd er at arbeidsgiverperioden er 15 dager. Som følge av utbruddet av covid-19 ble det iverksatt en rekke tiltak for å begrense de negative virkningene for virksomheter og arbeidstakere. Det ble innført en midlertidig arbeidsgiverperiode på to dager, og en 18-dagers lønnskompensasjonsordning for å kompensere arbeidstakerne for den reduserte lønnsplikten.

Begrunnelsen for lovendringen som nå er vedtatt, er at mange av smittevernstiltakene som rammet norske virksomheter hardt er opphevet eller under utfasing. Det forventes at aktiviteten og etterspørselen etter arbeidskraft gradvis vil ta seg opp. De bedriftene som ble hardest rammet av krisen, og derfor hadde det største behovet for en kortere arbeidsgiverperiode, har trolig allerede gjennomført permitteringer. Disse vil dermed i mindre grad bli berørt av endringer i arbeidsgiverperioden med virkning fra og med 1. september 2020.

At arbeidsgiverperioden kun økes til ti dager, og ikke til 15 dager slik reglene var før covid-19, begrunnes med at det trolig vil ta tid før arbeidsledigheten er nede på normale nivåer og at det fortsatt er usikkerhet om utviklingen framover.

Samtidig som at Stortinget utvider arbeidsgiverperioden, ber LO og NHO i et felles brev datert 19. juni 2020 regjeringen vurdere en utvidelse av permitteringsperioden uten lønnsplikt fra 26 uker til 52 uker.

CLP’s arbeidsrettsteam følger utviklingen tett.

Lovvedtak og forarbeidene til endringen er tilgjengelig her.

Christina Tømmerdal Wang/Senioradvokat

Julie Reinfjord/Advokatfullmektig