Lojalitetsplikt etter samarbeidsforhold – «huninvesterer» v. «SHE Invests»

Næringslivets konkurranseutvalg avsa nylig en uttalelse der DNB ble funnet å ha opptrådt i strid med markedsføringslovens § 25 overfor SHE Community AS, for sin bruk av slagord og emneknagg «huninvesterer».

Bakgrunn

SHE Community AS, som er en gründervirksomhet innen konsulent- og formidlingstjenester som har som formål å fremme likestilling i næringslivet, tok i bruk slagordet og kjennetegnet «SHE Invest» og «SHE Invests» i 2017.

SHE Community og DNB Bank ASA hadde før 2019 et visst samarbeid om konferanser og andre aktiviteter, og hadde høsten 2018 dialog om en større samarbeidsavtale. DNB kuttet etter hvert disse diskusjonene om en avtale, og lanserte et eget konsept i 2019 kalt «huninvesterer». Konseptet var rettet mot kvinner, med det formål å få kvinner til å investere i større grad.

DNB spurte før lanseringen om SHE Community hadde innvendinger til bruken av «huninvesterer». SHE Community gav uttrykk for at de mente dette ikke var greit, men DNB valgte allikevel å lansere konseptet under dette navnet.

Næringslivets konkurranseutvalgs uttalelse

Næringslivets konkurranseutvalg konkluderte med at SHE Community ikke hadde innarbeidet SHE Invests som kjennetegn og at det ikke forelå brudd på bestemmelsen om etterlikning av kjennetegn i markedsføringsloven § 30.

Derimot kom utvalget til at det forutgående samarbeidet og forhandlingene om en samarbeidsavtale gjorde at DNB hadde en særlig lojalitetsplikt ved valg av slagord til eget konsept, slik at den tidligere samarbeidspartneren ikke blir skadelidende som følge av valget. Plikten skjerpes ytterligere ved at banken som en stor og kjent virksomhet raskt vil få mye oppmerksomhet i markedet, mens den mindre samarbeidspartneren ikke vil ha de samme ressurser til å fortsette sin innarbeidelse av et i utgangspunkt deskriptivt navn.

Utvalget mente det må ha vært klart for DNB at SHE Communitys kundekrets ville kunne assosiere til SHE Communitys virksomhet da DNBs kampanje ble lansert. Det at DNB oppfattet sin kampanje som en del av sitt samfunnsansvar endret etter utvalgets oppfatning ikke terskelen for kritikk etter markedsføringsloven, og konseptet ble ansett som en del av bankens markedsføring av egne kommersielle tjenester.

Næringslivets konkurranseutvalg fant på dette grunnlag enstemmig at DNBs opptreden ved avslutningen av samarbeidet med SHE Community og lansering av egen kampanje under betegnelsen «huninvesterer» var i strid med markedsføringslovens § 25 om god forretningsskikk.

Uttalelsen er interessant ved at den legger betydelig vekt på at aktører vil ha en særskilt lojalitets- og varsomhetsplikt overfor tidligere samarbeidspartnere. Dette er viktig å ta med seg for alle som avslutter et samarbeid eller en forhandling, og særlig dersom man senere starter konkurrerende eller liknende initiativ eller virksomhet.

CLP har lang erfaring med denne typen spørsmål knyttet til markedsføringsloven og tilgrensende regler. Vi er gjerne med som sparringspartner for å sikre at man ikke trår feil i slike situasjoner.

Hanne Heltne

Advokat/partner i CLP
Hovedfokus på immaterielle rettigheter, teknologi, markedsføringsrett, innovasjon og kommersialisering.

Stephan Brodschöll

Advokat/partner i CLP
Hovedfokus på immaterielle rettigheter, software, digitalisering, teknologi, big data og personvern.