Fritt frem for alle? Forslag om fjerning av konsesjon og boplikt

Det var forventet og nå har Landbruks- og matdepartementet foreslått å oppheve lov nr. 98 av 28. november 2003 om konsesjon ved erverv av fast eiendom, samt de gjenværende bopliktbestemmelsene i  lov nr. 58 av 28. juni 1974 om odelsretten og åsetesretten.

Høringsbrevet av 15. oktober 2014 sier følgende om forslaget:

«Forslaget innebærer at erverv av fast eiendom ikke lenger vil være betinget av tillatelse (konsesjon) fra det offentlige. Forslaget innebærer videre at det ikke vil være boplikt ved erverv av landbrukseiendom, og at det heller ikke kan fastsettes forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (såkalt nullgrense) i kommunene. Forslaget styrker den private eiendomsretten, og gjør det enklere å få omsatt eiendom mellom private.»

Høringsfristen utløper tidlig på nyåret. Det er ikke godt å vite hvordan lovforslaget vil tåle behandlingen i Stortinget og når forslaget kan bli vedtatt og tre i kraft. I høringsnotatet er det lagt til grunn at en konsesjonssøknad som ikke er endelig avgjort når oppheving av konsesjonsloven trer i kraft, vil falle bort. Vilkår knyttet til konsesjon som er innvilget etter gjeldende regler, vil falle bort så sant de ikke direkte tilgodeser en tredjepart. Dette betyr at boplikt som er basert på vilkårsstillelse ved vedtak om konsesjon, vil bortfalle. Derimot vil vilkår som gir fordeler til bestemte personer fortsatt gjelde. F eks om salg av tilleggsjord til bestemte personer.

Advokat/partner Håvard R. Skogvoll