Oppdragsvilkår

Advokatene i Advokatfirmaet CLP DA har tillatelse til å drive advokatvirksomhet fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Alle våre advokater er medlemmer i Den Norske Advokatforening, og underlagt klageordningen for advokattjenester.

Våre generelle oppdragsvilkår kan lastes ned her.

Oppdragsvilkårene gjelder all bistand som ytes fra Advokatfirmaet CLP DA, såfremt ikke noe annet er avtalt.

 

GENERELLE FORRETNINGSVILKÅR FOR CLP 

Følgende vilkår gjelder i tillegg til de vilkår som fremkommer av oppdragsbekreftelsen for oppdrag utført av Advokatfirmaet CLP DA (CLP):

[1] OPPDRAGET 

Oppdraget er beskrevet i oppdragsbekreftelsen. Oppdraget kan bli endret underveis.

CLPs bistand omfatter ikke tilknyttede skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger med mindre dette er særskilt angitt i oppdragsbekreftelsen.

[2] CLP ER OPPDRAGSGIVERS KONTRAKTSPART 

Alle oppdrag anses gitt til CLP, selv om oppdraget eksplisitt eller forutsetningsvis skal utføres av en eller flere bestemte personer hos CLP. CLP er et selskap med delt ansvar (DA) (org. nr. 991 341 129).

Første ledd gjør ingen endring i den ansvarskanalisering og personelle ansvarsbegrensning som følger av CLPs utpekning av en saksansvarlig advokat for hvert oppdrag, jf. domstolslovens § 232. Selskapspartnerne har etter selskapsavtalen ikke selskapsdeltakeransvar for erstatningsansvar som selskapet måtte pådra seg under advokatvirksomheten, når minst én av selskapets advokater er solidarisk ansvarlig med selskapet etter domstolslovens § 232 første til fjerde ledd.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt, har CLPs advokater ved behov anledning til å involvere en eller flere av selskapets øvrige advokater i saken, uten å innhente samtykke fra klienten i forhold til taushetsplikten.

[3] ANSVARSBEGRENSNING 

CLPs erstatningsansvar i tilknytning til det enkelte oppdrag er begrenset på følgende måte:

– Erstatningsansvaret er oppad begrenset til et beløp svarende til seks ganger fakturert honorar for fullført oppdrag, evt. av påregnelig fakturering i tilknytning til vedkommende oppdrag. Ved uenighet om påregnelig fakturering skal fastsettelsen av dette beløp baseres på allerede foretatt periodefakturering og revisorbekreftede opplysninger om CLPs faktiske fakturering i lignende oppdrag.

– Erstatningsansvaret er uansett oppad begrenset til CLPs ansvarsforsikringsdekning.

– Erstatningsansvaret omfatter ikke indirekte tap.

[4] FAKTURERING 

Med mindre annet er særskilt avtalt, fakturerer CLP normalt etter utløpet av hver måned med spesifisert faktura. Dette gjelder selv om saken ikke er avsluttet. Opparbeidet salær som ikke overstiger NOK 5.000 eks. mva. vil normalt utsettes til fakturering neste måned.

Forskudd og à konto-beløp kan bli innkrevet selv om dette ikke er særskilt avtalt. Forskudd avregnes mot siste faktura i saken.

Med mindre annet er særskilt avtalt, er betalingsfristen 14 dager fra fakturadato. Fakturaen skal betales senest ved forfall. Dersom det er spørsmål i tilknytning til fakturaen, skal uomtvistede beløp under enhver omstendighet betales innen forfall.

Dersom fristen for pliktig betaling ikke overholdes, kan CLP:

– kreve forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling (se www.forsinkelsesrente.no), fra forfall til betaling skjer, med tillegg av evt. inkasso- og inndrivelseskostnader;

– avbryte all ytterligere oppdragsutførelse for klienten, både i det aktuelle oppdrag og i andre oppdrag, og/eller

– utøve tilbakeholdsrett i mottatte saksdokumenter, filer mv.

Dersom klienten går konkurs eller det åpnes gjeldsforhandlinger hos klienten, forfaller samtidig alle krav CLP har mot klienten, uavhengig av om et annet forfall eventuelt var avtalt før inntreden av en hendelse som nevnt. Ved konkurs har CLP rett til å motregne i ethvert beløp klienten har innestående på klientkonto i CLP.

[5] SALÆR OG UTLEGG 

Salæret baseres som utgangspunkt på medgått tid. Det tas også hensyn til oppdragets art, størrelse og kompleksitet, behovet for spisskompetanse, de verdier som omfattes av oppdraget og det resultat som er oppnådd.

Våre veiledende timesatser er for tiden:

– For partnere fra NOK 4 300 til 4 700

– For faste advokater og senioradvokater fra NOK 2 800 til 3 700

– For fullmektiger fra NOK 1 950 til 2 800

– For juridiske traineer fra NOK 1 100 til 1 600

Timesatsene gjelder per effektiv, netto arbeidstime. Medgått tid i saken registreres fortløpende.

Minste timeenhet er 15 minutter. Nødvendig reisetid faktureres etter alminnelige timesatser om ikke annet er uttrykkelig avtalt.

Alle utlegg i tilknytning til oppdraget vil bli fakturert særskilt i tillegg uten påslag. Ved utlegg av noe omfang vil klienten kunne bli bedt om å innbetale et forskudd i separat faktura.

Merverdiavgift kommer normalt i tillegg etter de gjeldende regler.

[6] SAKSOMKOSTNINGER VED PROSESSOPPDRAG 

Dette punktet gjelder bare for prosessoppdrag, eller hvor det potensielt vil oppstå en prosess. Ved prosesser for domstolene risikerer man ved tap å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger, samt gebyr til retten. Dette er klientens eget ansvar.

Dersom saken vinnes med saksomkostninger, men retten setter motpartens erstatningsansvar til et beløp som er lavere enn det salær CLP beregner i samsvar med forretningsvilkårene, er klienten uansett ansvarlig overfor CLP for det fulle beløp.

[7] FORSIKRING 

Vi ber om at det opplyses dersom klienten har forsikring som dekker hele eller deler av vårt salær eller ansvar for motpartens utgifter, eller det er ønskelig at vi foretar de nødvendige undersøkelser om det er forsikringsdekning i den aktuelle sak.

[8] EKSTERNE RÅDGIVERE 

I tilknytning til oppdraget kan det være nødvendig eller tilrådelig å engasjere andre rådgivere utenfor CLP, for eksempel revisjonsbistand eller advokatbistand i andre jurisdiksjoner. Klienten vil selv stå som oppdragsgiver overfor slike CLP-eksterne rådgivere, også om disse av praktiske grunner stiler sin faktura til CLP. Slike CLP-eksterne rådgivere er selv ansvarlige overfor klienten, og CLP påtar seg således intet ansvar for CLP-eksterne rådgivere.

[9] OPPHAVSRETT 

CLP beholder opphavsretten til materiale (dokumenter, filer og annet opphavsrettslig vernet materiale) som utarbeides av CLP for vår klient.

Klienten erverver i og med betalingen til CLP en vederlagsfri rett til å benytte CLP-utviklet materiale til den avtalte eller forutsatte bruk.

[10] ARKIVERING 

Saksdokumenter hos CLP, enten de er mottatt eller utarbeidet av CLP, vil bli oppbevart av CLP i 10 år etter avslutning av det enkelte oppdrag. De vil deretter bli makulert/slettet uten at klienten forhåndsvarsles eller underrettes om dette. Klienten vil få saksdokumenter i retur i original eller eventuelt kopi ved oppdragets avslutning hvis dette ønskes.

[11] MEDLEMSKAP I DEN NORSKE ADVOKATFORENING 

Alle firmaets advokater er medlem av Den norske Advokatforening. Våre tjenester er regulert av de til enhver tid gjeldende advokatetiske regler.

[12] KLAGEADGANG 

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Det er også anledning til å klage hvis klienten er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeidet kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.

Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. Klagen behandles av et av foreningens syv regionale disiplinærutvalg som førsteinstans. Disiplinærnemnden er ankeinstans.

Regler for God Advokatskikk og informasjon om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside, www.jus.no.

[13] LEGITIMASJONSKONTROLL 

I henhold til hvitvaskingsloven (lov av 20. juni 2003 nr. 41) vil det bli innhentet firmaattest eller avkrevd kopi av legitimasjonspapirer før oppdraget kan iverksettes. Opplysningene vil bli oppbevart og slettet i henhold til lovens bestemmelser.

[14] LOVVALG, JURISDIKSJON OG TVISTELØSNING 

Eventuelle avklaringer og/eller uenighet mellom klienten og CLP kan tas opp med saksansvarlig eller klientansvarlig partner.

Oppdraget, oppdragsavtalen og disse forretningsvilkår er underlagt norsk rett.

Alle tvister i anledning oppdraget, oppdragsavtalen og disse forretningsvilkår er underlagt norsk jurisdiksjon, med Oslo tingrett som eksklusivt verneting.

CLP har likevel – etter eget valg – adgang til alternativt å anlegge sak for klientens ordinære hjemting.

[15] ENDRING AV FORRETNINGSVILKÅR 

CLP kan når som helst – etter 30 dagers forutgående skriftlig varsel – endre disse forretningsvilkår med virkning fremover, enten på generelt grunnlag eller for den enkelte sak.

[16] NYHETSBREV OG MARKEDSFØRINGSMATERIALE 

Klienten godtar at CLP med jevne mellomrom vil sende sine klienter nyhetsbrev og annet markedsføringsmateriale pr. e-post eller vanlig post. Dersom klienten ikke ønsker å motta nyhetsbrev og annet markedsføringsmateriale, kan klienten reservere seg mot dette ved å informere CLP om dette pr. e-post, slik som angitt i nyhetsbrevet eller markedsføringsmaterialet.

Sist endret januar 2017