Oppdragsvilkår

Advokatene i Advokatfirmaet CLP DA har tillatelse til å drive advokatvirksomhet fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Alle våre advokater er underlagt klageordningen for advokattjenester.

Våre generelle oppdragsvilkår kan lastes ned her.

Oppdragsvilkårene gjelder all bistand som ytes fra Advokatfirmaet CLP DA, såfremt ikke noe annet er avtalt.

 

GENERELLE OPPDRAGSVILKÅR FOR CLP

Følgende vilkår gjelder i tillegg til de vilkår som fremkommer av oppdragsbekreftelsen for oppdrag

utført av Advokatfirmaet CLP DA (CLP):

 

[1] OPPDRAGET

Oppdraget er beskrevet i oppdragsbekreftelsen. Oppdraget kan bli endret underveis.

CLPs bistand omfatter kun rettsspørsmål underlagt norsk rett. CLPs bistand omfatter ikke tilknyttede

skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger med mindre dette er særskilt angitt i

oppdragsbekreftelsen.

 

[2] CLP ER OPPDRAGSGIVERS KONTRAKTSPART

Alle oppdrag anses gitt til CLP, selv om oppdraget eksplisitt eller forutsetningsvis skal utføres av en

eller flere bestemte personer hos CLP. CLP er et selskap med delt ansvar (DA) (org. nr. 991 341 129).

Første avsnitt gjør ingen endring i den ansvarskanalisering og personelle ansvarsbegrensning som

følger av CLPs utpekning av en saksansvarlig advokat for hvert oppdrag, jf. domstolslovens § 232.

Selskapspartnerne har etter selskapsavtalen ikke selskapsdeltakeransvar for erstatningsansvar som

selskapet måtte pådra seg under advokatvirksomheten, når minst én av selskapets advokater er

solidarisk ansvarlig med selskapet etter domstolslovens § 232 første til fjerde ledd.

 

[3] TAUSHETSPLIKT OG BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER MV

CLP og firmaets medarbeidere har taushetsplikt om de opplysninger som mottas i anledning

oppdraget, slik dette følger av lov og forskrift til enhver tid. Med mindre annet er uttrykkelig avtalt,

har CLPs advokater ved behov rett til å involvere en eller flere av selskapets øvrige advokater eller

ansatte i saken, uten å innhente samtykke fra klienten i forhold til taushetsplikten. I de tilfeller der

CLP engasjerer eksterne rådgivere etter avtale med klienten, anses klienten å ha samtykket til at CLP

deler opplysninger, herunder personopplysninger, med slike eksterne rådgivere.

Med mindre annet er avtalt med klienten, har CLP rett til å benytte klientens navn og oppgi

kontaktperson hos klienten som referanse ved markedsføring av CLP til byråer som gjennomfører

advokatundersøkelser, i forbindelse med anbud e.l. Tilsvarende har CLP i firmaets markedsføring rett

til å informere om CLPs bistand i saker som allerede er offentlig kjent, også ved bruk av klientens

logo, under forutsetning om at CLP ikke opplyser om forhold som ikke er offentlig kjent.

Ved advokatoppdrag er CLP behandlingsansvarlig for personopplysninger etter personopplysningsloven,

med mindre annet er avtalt. CLP vil også kunne behandle personopplysninger for

klientoppfølging utover det aktuelle oppdraget. CLP vil kun benytte slike personopplysninger i

forbindelse med utførelsen av advokatoppdrag. Det vil ikke bli utlevert personopplysninger til andre

tredjeparter enn til vår driftsleverandør av IT-tjenester, se punkt 4, med mindre slik utlevering gjøres

som et ledd i utførelsen av CLPs oppdrag.

 

[4] IT, KOMMUNIKASJON OG BRUK AV E-POST

Klienten samtykker til at CLP benytter e-post i oppdragsutførelsen, også til oversendelse av

taushetsbelagt informasjon. Klienten aksepterer at det alltid vil være en viss sikkerhetsrisiko ved

bruk av e-post.

CLP benytter en ekstern, anerkjent leverandør av IT-driftstjenester, og elektronisk kommunikasjon

vil være i samsvar med den sikkerhet og de eventuelle krypteringsløsninger denne leverandøren til

enhver tid benytter for drift av CLPs IT-systemer. CLP har i henhold til gjeldende regelverk inngått

databehandleravtaler med nevnte leverandør. Dersom klienten har spesielle krav med hensyn til

kommunikasjonsmåte, må CLP gjøres oppmerksom på dette før et oppdrag påbegynnes.

 

[5] SALÆR OG UTLEGG

Salæret baseres som utgangspunkt på medgått tid. Det tas også hensyn til oppdragets art, størrelse

og kompleksitet, behovet for spisskompetanse, de verdier som omfattes av oppdraget og det

resultat som er oppnådd. CLPs timesatser reguleres per 1. januar hvert år, og timesatser for

enkeltmedarbeidere kan bli justert i løpet av året i forbindelse med endring i stillingskategori.

I de tilfeller CLP gir et estimat på honorar, kan ikke dette anses som en fastprisavtale eller

beløpsbegrensning. Selv om vi vil forsøke å gi klienten informasjon om vesentlige avvik fra slike

estimater, er klienten ansvarlig for vårt fulle honorar selv om det skulle overstige estimatet.

Dersom CLP har avsatt kapasitet til en sak og denne faller bort eller blir avbrutt på kort varsel, og vi

lider tap som følge av dette, forventer vi at klienten er villig til å diskutere en rimelig kompensasjon.

Våre veiledende timesatser er for tiden:

– For partnere fra NOK 4 400 til 5 100

– For faste advokater og senioradvokater fra NOK 2 900 til 3 900

– For advokatfullmektiger fra NOK 2 000 til 2 900

– For juridiske traineer fra NOK 1 100 til 1 600

Timesatsene gjelder per effektiv, netto arbeidstime. Medgått tid i saken registreres fortløpende.

Minste timeenhet er 15 minutter. Nødvendig reisetid faktureres etter alminnelige timesatser om

ikke annet er uttrykkelig avtalt.

Alle utlegg i tilknytning til oppdraget vil bli fakturert særskilt i tillegg uten påslag.

Forskudd og à konto-beløp kan bli innkrevet selv om dette ikke er særskilt avtalt. Forskudd avregnes

mot siste faktura i saken. Merverdiavgift kommer normalt i tillegg etter de gjeldende regler. Alle timesatser og honorarer som

opplyses til eller avtales med andre klienter enn privatpersoner, er alltid eksklusive merverdiavgift.

CLP ber om at det opplyses dersom klienten har forsikring som dekker hele eller deler av CLPs salær

eller ansvar for motpartens utgifter, eller det er ønskelig at CLP foretar de nødvendige undersøkelser

om det er forsikringsdekning i den aktuelle sak.

 

[6] SAKSOMKOSTNINGER VED PROSESSOPPDRAG

Dette punktet gjelder bare for prosessoppdrag, eller hvor det potensielt vil oppstå en rettsprosess.

Ved prosesser for domstolene risikerer man ved tap å bli pålagt å dekke motpartens

saksomkostninger, samt gebyr til retten. Dette er klientens eget ansvar.

Dersom saken vinnes med saksomkostninger, men retten setter motpartens erstatningsansvar til et

beløp som er lavere enn det salær CLP beregner i samsvar med oppdragsvilkårene, er klienten

uansett ansvarlig overfor CLP for det fulle beløp.

 

[7] FAKTURERING OG BETALINGSFRISTER

Med mindre annet er særskilt avtalt, fakturerer CLP normalt etter utløpet av hver måned med

spesifisert faktura. Dette gjelder selv om saken ikke er avsluttet. Opparbeidet salær som ikke

overstiger NOK 10 000 eks. mva. vil normalt utsettes til fakturering neste måned.

Med mindre annet er særskilt avtalt, er betalingsfristen 14 dager fra fakturadato. Fakturaen skal

betales senest ved forfall. Dersom det er spørsmål i tilknytning til fakturaen, skal uomtvistede beløp

under enhver omstendighet betales innen forfall. Dersom fristen for pliktig betaling ikke overholdes,

kan CLP blant annet kreve forsinkelsesrente, avbryte all ytterligere oppdragsutførelse for klienten og

utøve tilbakeholdsrett i mottatte saksdokumenter, filer mv.

Dersom klienten går konkurs eller det åpnes gjeldsforhandlinger hos klienten, forfaller samtidig alle

krav CLP har mot klienten, uavhengig av om et annet forfall eventuelt var avtalt før inntreden av en

hendelse som nevnt. Ved konkurs har CLP rett til å motregne i ethvert beløp klienten har

innestående på klientkonto i CLP.

 

[8] BEGRENSNING AV CLPS ANSVAR

Erstatningsansvaret for CLP, dets partnere og ansatte i tilknytning til det enkelte oppdrag er

begrenset på følgende måte:

– CLP er ikke ansvarlig for indirekte tap eller følgeskader.

– CLPs erstatningsansvar er oppad begrenset til NOK 35 millioner, eller til et beløp svarende til

seks ganger fakturert og betalt honorar til CLP for det aktuelle oppdrag dersom det er høyere.

– Erstatningsansvaret er uansett oppad begrenset til CLPs ansvarsforsikringsdekning, som vil bli

opplyst og dokumentert i tilfelle vi gjør denne begrensningen gjeldende.

CLP har ikke ansvar for skade lidt av andre enn CLPs klient.

 

[9] EKSTERNE RÅDGIVERE

I tilknytning til oppdraget kan det være nødvendig eller tilrådelig å engasjere andre rådgivere

utenfor CLP, for eksempel revisjonsbistand eller advokatbistand i andre jurisdiksjoner. Klienten vil

selv stå som oppdragsgiver overfor slike CLP-eksterne rådgivere, også om disse av praktiske grunner

stiler sin faktura til CLP. Slike CLP-eksterne rådgivere er selv ansvarlige overfor klienten, og CLP påtar

seg således intet ansvar for CLP-eksterne rådgivere.

 

[10] OPPHAVSRETT

CLP beholder opphavsretten til materiale (dokumenter, filer og annet opphavsrettslig vernet

materiale) som utarbeides av CLP for vår klient.

Klienten erverver i og med betalingen til CLP en vederlagsfri rett til å benytte CLP-utviklet materiale

til den avtalte eller forutsatte bruk.

Dersom klienten ønsker å markedsføre CLP som sin juridiske rådgiver eller samarbeidspartner, skal

innholdet i slik markedsføring avtales med CLP på forhånd. Klienten har ikke anledning til å benytte

CLPs logo eller varemerker uten samtykke fra CLP.

 

[11] ARKIVERING

Saksdokumenter hos CLP, enten de er mottatt eller utarbeidet av CLP, vil bli oppbevart fysisk eller

elektronisk av CLP i 10 år etter avslutning av det enkelte oppdrag. Originaler vil som utgangspunkt

kun bli oppbevart som skannet kopi. Nevnte dokumenter vil deretter bli makulert/slettet uten at

klienten forhåndsvarsles eller underrettes om dette. Klienten vil få saksdokumenter i retur i original

eller eventuelt kopi ved oppdragets avslutning hvis dette ønskes.

 

[12] KLAGEADGANG

CLPs tjenester er regulert av de til enhver tid gjeldende advokatetiske regler. Det er anledning til å få

vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Det er også anledning til

å klage hvis klienten er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeidet kan i

utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.

Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller

burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. Klagen behandles av et av foreningens

syv regionale disiplinærutvalg som førsteinstans. Disiplinærnemnden er ankeinstans.

Regler for god advokatskikk og informasjon om klageordningen finnes på Advokatforeningens

hjemmeside, www.advokatforeningen.no.

 

[13] LEGITIMASJONSKONTROLL

I henhold til hvitvaskingsloven (lov av 20. juni 2003 nr. 41) vil det bli innhentet firmaattest eller

avkrevd kopi av legitimasjonspapirer før oppdraget eller den aktuelle del av dette kan iverksettes.

Opplysningene vil bli oppbevart og slettet i henhold til lovens bestemmelser. Dersom CLP ikke

mottar de nødvendige opplysninger, kan vi være forhindret fra å påta oss eller videreføre oppdraget.

 

[14] KLIENTKONTI

Midler som CLP oppbevarer på vegne av firmaets klienter vil bli plassert på klientkonti i samsvar med

gjeldende regler for norske advokatfirmaer. Dersom en finansinstitusjon hvor midlene er

innestående undergis insolvensbehandling, så er ikke CLP ansvarlig for tap eller skade som klienten

lider som følge av dette.

 

[15] LOVVALG, JURISDIKSJON OG TVISTELØSNING

Eventuelle avklaringer og/eller uenighet mellom klienten og CLP kan tas opp med saksansvarlig

advokat eller managing partner.

Oppdraget, oppdragsavtalen og disse oppdragsvilkår er underlagt norsk rett. Alle tvister i anledning

oppdraget, oppdragsavtalen og disse oppdragsvilkår er underlagt norsk jurisdiksjon, med Oslo

tingrett som eksklusivt verneting. CLP har likevel – etter eget valg – adgang til alternativt å anlegge

sak for klientens ordinære hjemting.

 

[16] ENDRING AV OPPDRAGSVILKÅR

CLP kan når som helst – etter 30 dagers forutgående skriftlig varsel – endre disse oppdragsvilkår

med virkning fremover, enten på generelt grunnlag for alle oppdrag for klienten eller for den enkelte

sak.

 

[17] NYHETSBREV OG MARKEDSFØRINGSMATERIALE

Klienten godtar at CLP med jevne mellomrom vil sende klienten nyhetsbrev og annet

markedsføringsmateriale pr. e-post eller vanlig post. Dersom klienten ikke ønsker å motta

nyhetsbrev og annet markedsføringsmateriale, kan klienten reservere seg mot dette ved å informere

CLP om dette pr. e-post, slik som angitt i nyhetsbrevet eller markedsføringsmaterialet. Nyhetsbrev

og annet markedsføringsmateriale kan ikke anses som et råd fra CLP til den enkelte klient, og CLP

har intet ansvar for innholdet i slike materiale.

 

Sist endret januar 2018